Com ho fem

3. METODOLOGIA

3.1. EIXOS TEMÀTICS DE REFERÈNCIA

Una primera proposta d’eixos, a mode orientatiu, que podran articular els tallers i les assemblees seran:

 • Drets ecològics: sobirania alimentaria, drets mediambientals, models energètics, us de l’aigua …

 • Drets polítics: democràcia participativa, radical, real… llibertats civils, democràcia representativa/sistema electoral, models organitzatius ciutadans, dret a la informació, dret autodeterminació…

 • Drets econòmics: democràcia econòmica, economia productiva sostenible vs economia especulativa, lluita contra el frau fiscal i contra els paradisos fiscals, fiscalitat estatal i internacional, banca publica, models productius, deute i auditoria,..

 • Drets socials: serveis i prestacions públiques / privatitzacions, gènere, patriarcat, drets culturals, drets laborals, habitatge, prestacions socials, rendes de ciutadania, drets de les persones migrades…

 • Drets culturals: comunicació, educació, recerca, produccions culturals, internet…

 • Cultura de pau: antimilitarisme, alternatives de defensa noviolenta, noviolència activa, no cooperació, desobediència civil…

 • Altres eixos que es generin en funció de propostes

Els eixos definitius es constituiran a partir del pes de les propostes concretes presentades sobre els diferents temes.

3.2. TIPUS DE PROPOSTES

sobre els diferents eixos i per a diferents àmbits (del local al global)

 • Propostes de vida alternativacol·lectiva (autogestionada)

 • Propostes de denúncia i resistència

 • Propostes de canvi de regles de joc (lleis, institucions,…)

 • Propostes de models alternatius al sistema (el més globals possibles)

 • Propostes d’accions comunes transformadores*

3.3. DINÀMIQUES

3.3.1. Dinamització, deliberació, suport i priorització

 • Als tallers es facilitarà la generació, la concreció i la formulació de les propostes, i també, quan sigui el cas, la possible lliure articulació entre elles. (Vg. Sessions de Com fer Tallers de Propostes)

 • A les assemblees es presentaran i es prioritzaran les propostes seguint uns formats i amb un temps aconsellats, en funció del nombre, dels tipus i d’àmbits de les propostes a tractar. Les propostes es podran prioritzar i comentar al web prèviament a cada assemblea, per facilitar el seu funcionament i la participació d’aquells que no puguin assistir-hi. (Vg. Sessions de Metodologia de les Assemblees de Propostes).

 • Les propostes es presentaran en l’assemblea de cada eix temàtic per polir-les, per establir sinergies, per complementar-les.. i per veure el grau de consens o de prioritat que obtenen per dur-les a terme.

 • Les propostes amb més suport, amb més prioritat, es presentaran a l’assemblea general final per ser recolzades i/o realitzades per totes les persones o organitzacions integrants del procés que ho desitgin.

 • En tot el procés, es tracta d’experimentar amb metodologies i eines provades la superació dels formats convencionals de participació presencial i a distància. Volem experimentar mètodes que permetin agilitar els processos i les reunions, de cara a concretar propostes i visualitzar graus de consens i prioritats.

3.3.2. Comissions del procés

 

Per facilitar el procés d’auto-organització cal comptar amb les següents comissions (amb un parell de facilitadors clars a triar en cadascuna) i amb un sistema de coordinació inter comissions:

 

Comissió de Metodologies, Dinamització i temàtica: preparar les dinàmiques i formar els dinamitzadors per fer els Tallers i les Assemblees, presencials i per internet. En funció de les tipus i sobretot dels temes de les propostes rebudes, articular les diferents assemblees, cercant entitats responsables de convocar-les.

 

Comissió de Logística, finançament i Calendari: en funció de les demandes i ofertes d’espais, articular el calendari, per evitar si és possible superposicions, i adequar els espais amb l’equipament necessari. Fer pressupost a partir de demandes de les altres comissions, aconseguir fer efectives les contribucions de les entitats, persones inscrites i donacions (web), gestionar els recursos i informar dels comptes.

 

Comissió de Comunicació i de participació a distància: disposar els mitjans per facilitar la participació a distància en el procés i en les seves activitats (formularis web, deliberació/priorització web, streaming tallers i assemblees..) Promoure el procés i les seves activitats, tot convidant les entitat adherides i les persones inscrites a fer i articular propostes, mitjançat llista correu, web, facebook, twitter… i mitjans de comunicació, especialment els propers

 

4. ESPAIS

Les activitats es faran en sales polivalents / diàfanes on reunir els tallers i les assemblees per afavorir una participació activa i evitar l’estructura de conferència que genera la sensació d’espectadors. Per acollir les diferents activitats, i en funció del nombre d’adhesions i d’inscripcions, calen sales petites, mitjanes i grans, ofertes per entitats i organitzacions. Aniria bé que les organitzacions aportin espais per acollir activitats:

Entre 10 i 20 sales per a unes 20-50 persones (pels tallers)

Entre 6 i 9 sales per a 100-200 persones (per assemblees d’eixos)

Una sala per a unes 1000 persones (per assemblea general final

També es poden realitzar algunes de les activitats en l’espai públic. 

You paper to write on online might be astonished to figure out how much an essay may differ in style out of a standard essay.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Un altre món és possible